Obchodní podmínky

Uzavření Kupní smlouvy. Kupující a prodávající uzavírají kupní smlouvu, jejímž předmětem je zboží (produkty) nabízené prodávajícím v sortimentu a v množství objednaném kupujícím. K uzavření Kupní smlouvy dochází vystavením objednávky kupujícím a jejím potvrzením prodávajícím v případě, že kupující sdělí kontaktní e-mailovou adresu (nebo pokud prodávající takový kontakt nezná, potom dodáním zboží na adresu sdělenou prodávajícím).

Odstoupení od smlouvy. V  souladu s platnými právními předpisy má kupující právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodů do dvou týdnů od převzetí zboží v případě, že zboží objednal a bylo mu doručeno. Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, je nutno splnit uvedené podmínky:

a) Odeslat dopis (nejlépe e-mailem na adresu prodejce) s textem:

"Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne ................... č. (číslo faktury) a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží ve výši ............... Kč na účet číslo: .........................., nebo na adresu ..................." Datum a podpis.

Jiný způsob vrácení uhrazené částky není možný.

b) Zboží doručit na níže uvedenou adresu prodávajícího spolu s přiloženou kopií výše uvedeného dopisu.

ECLIPSERA s.r.o., Jihlavská 1985, 58001 Havlíčkův Brod CZ

Zboží odesílané a doručené zpět na adresu prodávajícího nesmí být použité, musí být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, příbalového letáku atd.) a s kopií dokladu o koupi. Zboží zasílejte pokud možno v originálním obalu nebo v jiném vhodném obalu, který zabrání poškození výrobku. Neposílejte zboží na dobírku - nebude převzato. Doporučuje se zboží pojistit.

V případě nedodržení některé z uvedených náležitostí má prodávající právo odmítnout vrácené zboží nebo poměrně snížit částku, za kterou bude zboží přijato zpět.

c) Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží zašleme peněžní částku sníženou o náklady na distribuci zásilky nejlépe převodem na účet kupujícího (bude-li prodávajícímu oznámen), a to nejpozději do 3 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží. Příslušnou finanční částku lze vyplatit v hotovosti při osobním předání zboží.

d) V případě, že kupující nesplní podmínky uvedené shora, nedojde k právoplatnému odstoupení od smlouvy. Doručené zboží bude vráceno na náklady kupujícího. Prodávající je pak oprávněn účtovat kupujícímu případné další vzniklé náklady.

Záruka. Záruční podmínky jsou určeny obecně závaznými právními předpisy. V případě reklamace zboží nás kontaktuje pro další informace.

Ochrana informací. Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod., s výjimkou nezbytných potřeb prodávajícího pro uskutečnění obchodu (případy související s distribucí či platebním stykem týkající se objednaného zboží - sdělení jména a adresy dodání pro přepravu zboží). Prodávající se zavazuje k tomu, že na přání zákazníka a bez udání důvodu, jeho osobní data vymaže z databáze zákazníků a umožní kontrolu tohoto zásahu do databáze.

Omezení odpovědnosti. Prodávající nenese odpovědnost za nahodilé, zvláštní, nepřímé nebo náhodné škody včetně ušlého zisku, přerušení podnikání, ztráty dat, ublížení na zdraví nebo jakékoliv majetkové nebo nemajetkové újmy i pokud by byl prodávající informován o možnosti způsobení těchto škod.

Závěrečná ustanovení. Provozování internetového obchodu se řídí platnými pravidly v tomto druhu podnikání. V případě nejasností některých ustanovení (nebo pokud by se kupující domníval, že jsou neúplná) prodávající poskytne veškeré potřebné konzultace a vysvětlení.

Copyright © ECLIPSERA s.r.o. - lasery a zařízení pro světelné dekorace a lasershow.

ECLIPSERA s.r.o. Touch Bar s.r.o. Laser Shop CzechProject spol. s r.o.